Region Örebro län Region Örebro län
Sök

På Fellingsbro folkhögskola uppmuntras du att vara aktiv och delaktig såväl i dina studier som i din övriga tid på folkhögskolan. Inom folkhögskolan är mötet och samtalet viktiga delar; vi lär av varandra och växer tillsammans. Nya idéer föds inte hos den enskilde utan i dialog med andra. Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola har du stor möjlighet att påverka din studietid genom att delta i skolans olika råd.

Deltagardemokrati

Folkhögskolan är en demokratisk skolform där du som kursdeltagare kan påverka din studiesituation och även utbildningens innehåll och former. Du kan påverka undervisningen och studierna genom att:

 • Samtala med mentor, lärare och övrig personal.
 • Vara aktiv i klassrådet genom att ge synpunkter och förslag.
 • Representera dina klasskamrater i studeranderådet.
 • Ta del av information om aktuella aktiviteter på skolan.
 • Delta i utvärderingar.

Som kursdeltagare på Fellingsbro folkhögskola blir du automatiskt medlem av studerandekåren. Det finns flera demokratiska arenor där du kan vara med och påverka.

Klassråd

I klassrådet deltar hela klassen. Klassrådet tar del av information och diskuterar frågor som sedan förs fram till studeranderådet och skolrådet.

Studeranderåd

Det finns ett studeranderåd för kursdeltagare i Fellingsbro och ett för kursdeltagare i Örebro. Studeranderådet består av en, eller vid behov två, representanter för varje klass. Deltagarna i studeranderådet utser en ordförande och en sekreterare. Studeranderådet utser också miljöombud och skyddsombud på förslag från klassråden.

Skolråd

Det finns ett skolråd för dig som kursdeltagare i Fellingsbro och ett för dig som studerar i Örebro. Skolrådet består av i första hand ordförande och sekreterare från studeranderådet och skolledning. Vid behov deltar ytterligare personal. Skolrådet är ett rådgivande organ som diskuterar frågor som berör deltagarnas studie- och internatsituation.

Exempel på områden som tas upp på skolrådet är:

 • Schemaberikande aktiviteter så som temadagar
 • Biblioteksverksamhet
 • Kulturverksamhet
 • Utvärderingar
 • Internatfrågor
 • Matfrågor
 • Övergripande frågor som t.ex. närvaro/frånvaro

Meriterande demokratiträning

Skolrådet utgör en god möjlighet att påverka din studietid. Utöver inflytandet över sakers tillstånd innebär deltagande i skolrådet också praktisk träning i demokrati. Du får på begäran ett intyg på att du deltagit i skolrådet.

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023