Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fellingsbro folkhögskola har Region Örebro län som huvudman och är politiskt och religiöst obunden. Styrelse för skolan är Regional tillväxtnämnd. Ordförande för nämnden är Irén Lejegren. Skolan tillhör sedan 1 januari 2015 Förvaltningen för Regional utveckling och är där organiserad inom området Utbildning och arbetsmarknad.

Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskolas verksamhet tar sin utgångspunkt i statens syften med folkbildningen och i vår huvudman Region Örebro läns verksamhetsplan för området Regional utveckling.

Statens syften med folkbildningen

 • stärka och utveckla demokratin

 • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

 • utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

 • bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Huvudmannens mål

Fellingsbro folkhögskola ska ge alla kursdeltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Hållbar utveckling

Som en del av Region Örebro län följer skolan de riktlinjer och målsättningar som regionen har gällande hållbar utveckling. Under åren 2021–2025 gäller styrdokumentet Program för hållbar utveckling som kan sammanfattas i tre övergripande mål:

God hälsa och livsmiljö

 • arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att förbättra folkhälsan
 • bidra till att skapa goda livsmiljöer som främjar den psykiska och
 • fysiska hälsan
 • skydda den biologiska mångfalden

Jämlikt och jämställt

 • erbjuda likvärdig vård, service och tjänster utan att diskriminera eller kränka någon
 • inkluderande och normmedvetna verksamheter och arbetsplatser
 • jämlika och jämställda arbetsplatser

Ansvarsfull resursfördelning

 • ta ansvar för både nuvarande som kommande generationers rättigheter och möjligheter till hälsa, välbefinnande och utveckling
 • fördela och använda såväl ekonomiska resurser som naturresurser på ett hållbart och effektivt sätt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 11 mars 2022