Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Fellingsbro folkhögskola har Region Örebro län som huvudman och är politiskt och religiöst obunden. Styrelse för skolan är Regional tillväxtnämnd. Ordförande för nämnden är Charlotta Englund. Skolan tillhör sedan 1 januari 2015 Förvaltningen för Regional utveckling och är där organiserad inom området Utbildning och arbetsmarknad.

Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskolas verksamhet tar sin utgångspunkt i statens syften med folkbildningen och i vår huvudman Region Örebro läns verksamhetsplan för området Regional utveckling.

Statens syften med folkbildningen

  • stärka och utveckla demokratin

  • göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

  • utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

  • bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Huvudmannens mål

Fellingsbro folkhögskola ska ge alla kursdeltagare möjlighet att tillsammans med andra öka sin kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället.

Den regionala utvecklingsstrategin

Den regionala utvecklingsstrategin har tre övergripande mål som motsvarar tre aspekter av hållbarhet. Här beskrivs hur Fellingsbro folkhögskolas verksamhet bidrar till att uppnå flera av de effektmål som anges i strategin:

 

Stark konkurrenskraft – Ekonomisk hållbarhet

Effektmål Indikatorer Fellingsbro folkhögskolas bidrag

Förbättrad kompetensförsörjning

Öka andelen i befolkningen 25 – 64 år som har minst tvåårig eftergymnasial utbildning.

Öka andelen elever avgångna från gymnasieskolan som påbörjat högskolestudier inom 3 år.

Formella behörigheter till eftergymnasiala utbildningar.

 

Hög och jämlik livskvalitet - Social hållbarhet

Effektmål Indikatorer Fellingsbro folkhögskolas bidrag
Goda försörjningsmöjligheter

Öka andelen förvärvsarbetande 20 – 64 år.

 

Öka andelen elever som slutfört gymnasieutbildning inom fyra år.

Ökar deltagarnas formella och informella kunskaper och därigenom möjligheten att delta i högre utbildning och/eller arbete.
Ökad grad av delaktighet och inflytande

Öka antalet vuxna som litar på andra människor.

 

Öka andelen vuxna som röstar i allmänna val.

Erbjuda ett positivt sammanhang för den som tidigare haft negativa erfarenheter av skola, myndigheter och demokratiska processer.
God och jämlik folkhälsa Öka andelen vuxna som anser sig ha gott allmänt hälsotillstånd. Stötta deltagare med eventuella funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, prestationsångest med mera.

 

God resurseffektivitet - Ekologisk hållbarhet

Effektmål

Indikatorer Fellingsbro folkhögskolas bidrag
Minskad klimatpåverkan Minska antalet ton koldioxidekvivalenter per år. En hög andel ekologiska och kravmärka livsmedel, minskat matsvinn samt minskad köttkonsumtion.

 

Agenda 2030

Som utbildningsverksamhet bidrar Fellingsbro folkhögskola till att uppnå en lång rad av FN:s globala hållbarhetsmål, så som de är formulerade i Agenda 2030. Bland annat gäller det ”god utbildning för alla” (mål 4), ”jämställdhet” (mål 5), ”minskad ojämlikhet” (mål 10) och ”fredliga och inkluderande samhällen” (mål 16).


Läs mer om de globala målen

 

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023