Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Om du som studerande bryter mot skolans regler kan du varnas, stängas av eller avskiljas från sina studier. En varning kan vara muntlig eller skriftlig och innebär att skolan ställer ett tydligt krav på dig som du bör följa för att inte ytterligare åtgärder ska vidtas.

Avstängning betyder att du under en viss tidsperiod inte får delta i undervisningen. Avskiljning innebär att du utesluts från undervisningen. Varning och avstängning kan beslutas av biträdande rektor i samråd med kursföreståndare och annan berörd personal, medan avskiljning beslutas av rektor i samråd med biträdande rektor och annan berörd personal.

Disciplinära åtgärder vidtas vid:

  • diskriminering, trakasserier eller kränkande särbehandling
  • brott mot hyresavtal
  • brott mot skolans handlingsplan för förebyggande av alkohol- och droganvändning
  • hög frånvaro från kurs
  • obetalda fakturor till skolan
  • stöld, skadegörelse, hot, våldsbrott eller annan brottslig handling riktad mot annan kursdeltagare, mot skolans personal eller mot skolan

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023