Region Örebo county Region Örebo county
Search

Beslut från MYH: Teckenspråkstolk och dövblindtolk nivåbestämd enligt SeQF

Published: 2023-11-23 15:12

Skolan har ansökt om och fått kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk nivåbestämd i SeQF-systemet, Sveriges referensram för kvalifikationer livslångt lärande. Kvalifikationen teckenspråkstolk och dövblindtolk är nivåbestämd till nivå 6 enligt SeQF och beslutet gäller i tio år.

Grå text på vit botten: SeQF 6. Ovanför "e" en grå krona, "6" är innesluten i en helgul cirkel.

Ett mycket glädjande beslut! Yrkets mångfacetterade delar kan vara svåra att beskriva och argumentera för framför en högre chef eller en HR-chef som saknar kunskap inom området. I och med detta har framtida studerande som erhåller utbildningsbevis något att referera till, nämligen att kvalifikationen är nivåbestämd till SeQF-nivå 6, säger Torkel Freed, rektor på Fellingsbro folkhögskola.

Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningarna på folkhögskola har inget poängsystem, däremot finns målbeskrivningar som de studerande behöver uppnå för att erhålla ett utbildningsbevis. För att beskriva yrkets komplexitet och vad det innefattar att vara teckenspråks- och dövblindtolk tog skolan beslut att ansöka om att få yrket nivåbestämt enligt SeQF, dvs. Sveriges referensram för kvalifikationer livslångt lärande.

Det här är SeQF

SeQF bygger på och är kopplad till den europeiska referensramen för kvalifikationer, EQF. Syftet med referensramarna är att göra det lättare att jämföra kvalifikationer från studier och arbetsliv både nationellt och internationellt. Detta främjar och förbättrar livslångt lärande och anställningsbarhet, rörlighet och social integration för arbetstagare och studerande i Sverige och inom EU. SeQF bidrar också till effektivare validering, matchning och vägledning för stärkt arbetsliv, konkurrenskraft och stärkta individer.

Källa: SeQF – Sveriges referensram för kvalifikationer - Myndigheten för yrkeshögskolan (myh.se)

Ansökan skickades in till Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i december 2022, kompletterades i mars 2023 och i september 2023 fick skolan beslutet: Kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk nivåbestäms till nivå 6 enligt SeQF.

De första studerande på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen som kommer att få SeQF 6-logga och ett kvalifikations-ID på sina utbildningsbevis är de som tar examen våren 2024. Studerande som tagit examen under tidigare år och uppnått kvalifikationen kan inte hävda motsvarande, men de kan emellertid hänvisa till att den numera är SeOF:ad till nivå 6.

- Det är också viktigt att poängtera att det är kvalifikationen Teckenspråkstolk och dövblindtolk vi ger som är SeQF:ad, inte utbildningen i sig, förklarar Helena Sikh, som arbetat med skolans ansökan.

Vidare är det endast de som uppnått kvalifikationen från Fellingsbro folkhögskola som kan hänvisa till detta, då varje organisation/skola/aktör ansöker utifrån det specifika upplägg som gäller för just den organisationen och det systematiska kvalitetsarbete som de beskriver i sin ansökan.

MYH:s beslut gäller i tio år och under de åren kommer myndigheten att göra en eller flera kvalitetsgranskningar. Om förutsättningarna för hur kvalifikationen ges förändras måste skolan meddela detta till myndigheten. När de tio åren löpt ut görs en ny ansökan.

Se SeQF-kvalifikationen för Teckenspråkstolk och dövblindtolk på MYH:s webbplats

Did the content help you?

Last updated: Thursday, November 23, 2023