Region Örebo county Region Örebo county
Search

Som studerande på Fellingsbro folkhögskola har du både rättigheter och skyldigheter. Även vi som skola har skyldigheter gentemot dig. Alla dina rättigheter och skyldigheter finns sammanställda i Fellingsbro folkhögskolas studeranderättsliga standard. Det är viktigt att du är medveten om vilka dina rättigheter är. Om du tycker att skolan inte uppfyller sina åtaganden kan du även få ärendet prövat hos Folkhögskolornas studeranderättsliga råd.

Svart grafisk ikon med en ruta ovanför tre andra rutor. Linjer från den övre till de nedre rutorna. Ljusblå bakgrund.

Skolans organisation

Fellingsbro folkhögskola har Region Örebro län som huvudman och är politiskt och religiöst obunden.

Svart grafisk ikon. Ruta på högkant med vikt övre höger hörn. Insprängd på höger sida: cirkel med bokstaven i centralt. Ljusblå bakgrund.

Handlingsplaner och rutiner

Fellingsbro folkhögskola har en samling dokument som du bör ta del av.

Svart grafisk ikon. Cirkel med bokstaven i centralt. Ljusblå bakgrund.

Information

Det är skolans skyldighet att, inför ansökan och vid kursstart, ge dig tydlig och tillräcklig information om skolans kurser.

Svart grafisk ikon. Ruta med punkter, streck och en bock. Ljusblå bakgrund.

Antagning och urval

Skolan fattar själv beslut om antagning av studerande till kurser.

Svart grafisk ikon. Ruta på högkant med insprängt emblem i nedre vänstra hörnet. Ljusblå bakgrund.

Kursintyg

När du som studerande fullföljt kursen erhåller du ett skriftligt kursintyg.

Svart grafisk ikon. Rund cirkel (huvud) och under en form liknande en limpa bröd (axlar och bröst). Till höger en bock. Ljusblå bakgrund.

Närvaro och frånvaro

En av folkhögskolans viktigaste uppgifter är att hjälpa dig som studerande att fullfölja dina studier på bästa sätt.

Svart grafisk ikon. Amerikansk studentmössa med fyrkantigt "tak" och tofs på cylinder. Ljusblå bakgrund.

Allmän kurs

Det är skolans skyldighet att upplysa dig som studerande på Allmän kurs om vad som gäller beträffande behörigheter, studieomdöme och intyg.

Svart grafisk ikon. Två händer med utsträckta fingrar, den ena sticker upp bakom den andra. Ljusblå bakgrund.

Tolkutbildning

Det här gäller beträffande avstämning, utbildningsbevis och intyg för dig som studerande på Teckenspråkstolk- och dövblindtolkutbildningen.

Svart grafisk ikon. Ruta på högkant med högra hörnet vikt. Streck och ruta i rutan. Ljusblå bakgrund.

Kostnader

Skolan är skyldig att ge dig tillräcklig information om de kostnader som är förknippade med studiegången.

Svart grafisk ikon. Är lika med-tecken. Ljusblå bakgrund.

Likabehandling

På Fellingsbro folkhögskola ska du och alla andra känna sig trygga och bli respekterade. Det är allas ansvar.

Svart grafisk ikon. Tre personer står bredvid varandra. Ljusblå bakgrund.

Studerandeinflytande

På Fellingsbro folkhögskola uppmuntras du att vara aktiv och delaktig såväl i dina studier som i din övriga tid på folkhögskolan.

Svart grafisk ikon. Cirkel korsad av tvärslagen linje (förbud). Ljusblå bakgrund.

Förebyggande av användning av alkohol och droger

Det är inte tillåtet att använda, inneha eller vara påverkad av alkohol eller droger på skolans område eller på skoltid.

Svart grafisk ikon. Pil pekar på jordglob. Ljusblå bakgrund.

Riktlinjer för användning av internet

På skolan finns datorer och nätverk som är avsedda för dig som kursdeltagare. All trafik mot internet övervakas av...

Svart grafisk ikon. Mynt staplade på varandra. Ljusblå bakgrund.

Studiemedel från CSN

Du har som studerande ansvar för att meddela CSN ifall dina förutsättningar för att bedriva studier förändras.

Svart grafisk ikon. Åttahörning med utropstecken i mitten. Ljusblå bakgrund.

Disciplinära åtgärder

Om du som studerande bryter mot skolans regler kan du varnas, stängas av eller avskiljas från sina studier.

Svart grafisk symbol. Hus. Ljusblå bakgrund.

Internat

Om du bor på skolans internat upprättas ett hyreskontrakt med villkor som du bör följa.

Svart grafisk ikon. Glad person sträcker upp armarna åt sidan inuti cirkel. Ljusblå bakgrund.

Tillgänglighet, stöd och anpassningar

Skolan strävar efter att erbjuda dig som kursdeltagare stöd och anpassningar, om du behöver det, så att du når dina mål med studierna.

Svart grafisk ikon. Ruta på högkant med högra hörnet vikt. Lås nere till höger. Ljusblå bakgrund.

Sekretessfrågor

Som offentligägd skola lyder skolan under offentlighetsprincipen och omfattas av sekretesslagstiftningen.

Svart grafisk ikon. Sköld med checksymbol i mitten. Ljusblå bakgrund.

Försäkring

Du är olycksfallsförsäkrad under tiden då du är inskriven som kursdeltagare på skolan. Försäkringen gäller skoltid, fritid och lov.

Svart grafisk ikon. Ruta på högkant med högra hörnet vikt. Förstoringsglas inne i rutan. Ljusblå bakgrund.

Utvärdering och kvalitetsarbete

Som studerande har du möjligheten att påverka genom ett antal deltagarundersökningar såsom kursutvärderingar och arbetsmiljöenkäter.

Svart grafisk ikon. Emoji med missnöjd min. Ljusblå bakgrund.

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd tar du i första hand upp frågan med din kursföreståndare.

Did the content help you?

Last updated: Thursday, December 7, 2023