Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att säkerställa patientsäker kommunikation

Publicerad: 2023-02-06 08:35

Denna utbildning vänder sig framför allt till dig som har personalansvar för teckenspråks- och dövblindtolkar, administrerar/samordnar tolkbeställningar, använder dig av och/eller beställer tolk inom vård och myndigheter samt till politiker och beslutsfattare som verkar för tillgänglighet och människors lika värde.

Entré till vit byggnad med glasdörrar. I förgrunden hänger gröna grenar ner.

OBS! Kursen vårterminen 2024 är inställd.

Sedan 2017 har Fellingsbro folkhögskola (med stöd av Myndigheten för Yrkeshögskolan, MYH) gett den uppskattade utbildningen Tolkning inom psykiatrin (TIP) för verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar, vilken idag även välkomnar döva teckenspråkstolkar. Lika länge som utbildningen har existerat har deltagande tolkar önskat att även chefer och samordnare, liksom vårdgivare, politiker och beslutsfattare får ta del av visst innehåll i utbildningen.

Övergripande syfte

Det övergripande syftet och tillika det som motiverar denna utbildning är att göra dessa målgrupper uppmärksamma på att tolkar inte ensamt är ansvariga för ett patientsäkert/rättssäkert utövande när tolkbehövande möter vården eller andra myndigheter. Ansvaret delas inom tolkverksamheten i sin helhet och åligger även vårdgivare, myndighetsutövare med flera som är i behov av tolk.

Övergripande mål

  • Att få en ökad förståelse för synen på språk, tolkning och tolkens roll och ansvar både i ett historiskt perspektiv och i ett nulägesperspektiv, dvs. det interaktionistiska perspektivet (tolkning som samspel).
  • Att få en ökad förståelse för orsaker till dövhet, dövas förutsättningar för hälsa och på vilket sätt avvikelser i det teckenspråkliga uttrycket kan komma att utmana tolken i dess profession, och patient- och rättssäkerheten.
  • Att specifikt få en ökad förståelse för komplexiteten vad gäller närvaro av tolk i utredningar, testningar och behandlingar inom psykiatrin. Detta för att lättare kunna förstå parallella processer med liknande behov så som inom övrig vård, skola, socialtjänst, myndigheter etc.
  • Att få en ökad förståelse för att tolkning är kognitivt och emotionellt utmanande och belysa tolkens sårbarhet i form av parallella processer samt risk för sekundärt trauma.
  • Att få en ökad förståelse för vikten av god allians och målöverensstämmelse mellan tolkar, samordning, ledning och tolkanvändare underlättar för tolkar i sin yrkesutövning.
  • Förstå på vilket sätt dessa kunskaper relaterar till dig i din profession.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Karin Bäckgren, teckenspråks- och dövblindtolk, folkhögskollärare, beteendevetare, KBT-terapeut och organisationskonsult

Frågor?

Kontakta utbildningsansvarig Karin Bäckgren, se kontaktuppgift nedan.

OBS! Kursen vårterminen 2024 är inställd.

Anmälan

Senast 22 december 2023 per mejl till Karin Bäckgren.

Kostnad: 3 500 kronor + moms (faktureras vid kursstart)

Utbildningsanasvarig: Karin Bäckgren

Utbildningsort: Distansutbildning. Sker digitalt via Zoom.

Antal platser: 25

Kurslängd: 4 tillfällen

Kurstid:

  • 1 februari, kl. 08.30-11.00
  • 21 mars, kl. 08.30-11.00
  • 10 april, kl. 08.30-11.00
  • 15 maj, kl. 08.30-11.00

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 7 december 2023