Region Örebo county Region Örebo county
Search

Att säkerställa patientsäker kommunikation

Published: 2023-02-06 08:35

Den här utbildningen vänder sig framför allt till dig som har personalansvar för teckenspråks- och dövblindtolkar, administrerar/samordnar tolkbeställningar, använder dig av och/eller beställer tolk inom vård och myndigheter samt till dig i samhället som verkar för tillgänglighet och människors lika värde.

Entré till vit byggnad med glasdörrar. I förgrunden hänger gröna grenar ner.

Sedan 2017 har Fellingsbro folkhögskola (med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH) gett den uppskattade utbildningen Tolkning inom psykiatrin (TIP) för verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar, vilken idag även välkomnar döva teckenspråkstolkar. Lika länge som utbildningen har existerat har deltagande tolkar önskat att även chefer och samordnare, liksom vårdgivare och politiker, får del av visst innehåll i utbildningen.

Vi som utbildningsledare ser också vikten av en utbildning som denna med det främsta skälet att tolkar inte ensamt är ansvariga för ett patientsäkert/rättssäkert utövande när tolkbehövande möter vården eller andra myndigheter. Ansvaret delas inom tolkverksamheten i sin helhet och åligger även vårdgivare, myndighetsutövare med flera som är i behov av tolk.

Utbildningens mål och innehåll

Denna utbildning avser att ge dig uppdaterade och utökade kunskaper om- och förutsättningar för säker tolkutövning (patient- och rättssäker) i sammanhang då teckenspråkstolk eller dövblindtolk används. Dessutom kommer utbildningen belysa förutsättningar för både tolkars och tolkanvändares hälsa (döva, hörselskadade, personer med dövblindhet). Detta, sammantaget med trenden att allt färre utexamineras som teckenspråks- och dövblindtolkar och en hög arbetsbelastning på befintliga tolkar, motiverar denna utbildning på flera olika plan.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Karin Bäckgren, teckenspråks- och dövblindtolk, folkhögskollärare, beteendevetare, KBT-terapeut och organisationskonsult

Frågor?

Kontakta utbildningsansvarig Karin Bäckgren, se kontaktuppgift nedan.

Anmälan

Senast 10 februari per mejl till Karin Bäckgren. nedan.

Kostnad: 3 500 kronor + moms

Utbildningsanasvarig: Karin Bäckgren

Utbildningsort: Distansutbildning. Sker digitalt via Zoom.

Kurslängd: 4 dagar

Kurstid:

  • 10 mars, kl. 13.00-15.00
  • 20 april, kl. 08.00-10.00
  • 12 maj, kl. 13.00-15.00
  • 7 juni, kl. 08.00-10.00

Kontakt

Did the content help you?

Last updated: Monday, February 6, 2023