Region Örebro bezirk Region Örebro bezirk
Search

Ny utbildning ska göra patientsäkerheten bättre

Veröffentlicht: 2023-02-15 00:00

Nu startar Fellingsbro folkhögskola en ny utbildning för att tydliggöra tolkens och övriga parters roll före, under och efter uppdrag. Utbildningen ska ge ökade kunskaper om och förutsättningar för säker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används.

Två kvinnor med glasögon, en med silvergrått hår och en med brunt hår står framför entré.

Tolkar som gör uppdrag inom vården sliter i sin yrkesroll och det handlar inte bara om hög arbetsbelastning. Det handlar även om brister i ansvarsfördelning mellan vårdgivare, tolk och tolkanvändare.

En orsak är okunskap, eller att man håller fast vid förlegad kunskap, om tolkens roll och ansvar. Detta är något vi behöver komma till rätta med, annars riskerar patientsäkerheten att äventyras, säger Karin Bäckgren utbildningsansvarig vid den nya kursen.

I och med utbildningen skapas kunskaper om och förutsättningar för säker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används. Utgångspunkten är att tolkning är en ”dans på tre, eller fler” där tolken är en aktiv samspelspart men med en säregen position.

Vi ser ett behov av ökad kunskap hos målgruppen. Idag ser vi att tolken får ta ett orimligt stort ansvar vid sina uppdrag. Vid till exempel ett psykologsamtal där tolk är med behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan vårdgivare, tolk och tolkanvändare. Det är saker som vi vill komma åt med den här utbildningen, fortsätter Karin Bäckgren.

Utbildningen vänder sig till den som har personalansvar för teckenspråks- och dövblindtolkar, samordnar tolkbeställningar, använder sig av tolk eller beställer en tolk inom vården eller inom myndighetsvärlden.

Ytterst riskerar patientsäkerheten att äventyras om ansvarsfördelningen mellan vårdgivare, tolk och tolkanvändare inte är klarlagd. Det finns dessutom otroligt många olika förväntningar hos tolkanvändare på tolkens roll och ansvar. Dessa stämmer dessvärre ofta inte överens med tolkens egen syn på sin roll och sitt ansvar. Det behövs mer samverkan och det behövs mer kunskap, avslutar Karin Bäckgren.

Hat Ihnen dieser Inhalt weitergeholfen?

Zuletzt aktualisiert: Montag, 20. März 2023