Region Örebro län Region Örebro län
Sök

Att säkerställa patientsäker kommunikation

Publicerad: 2023-02-06 08:35

Den här utbildningen vänder sig framför allt till dig som har personalansvar för teckenspråks- och dövblindtolkar, administrerar/samordnar tolkbeställningar, använder dig av och/eller beställer tolk inom vård och myndigheter samt till dig i samhället som verkar för tillgänglighet och människors lika värde.

Entré till vit byggnad med glasdörrar. I förgrunden hänger gröna grenar ner.

Sedan 2017 har Fellingsbro folkhögskola (med stöd av Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH) gett den uppskattade utbildningen Tolkning inom psykiatrin (TIP) för verksamma teckenspråks- och dövblindtolkar, vilken idag även välkomnar döva teckenspråkstolkar. Lika länge som utbildningen har existerat har deltagande tolkar önskat att även chefer och samordnare, liksom vårdgivare och politiker, får del av visst innehåll i utbildningen.

Vi som utbildningsledare ser också vikten av en utbildning som denna med det främsta skälet att tolkar inte ensamt är ansvariga för ett patientsäkert/rättssäkert utövande när tolkbehövande möter vården eller andra myndigheter. Ansvaret delas inom tolkverksamheten i sin helhet och åligger även vårdgivare, myndighetsutövare med flera som är i behov av tolk.

Övergripande syfte

Denna utbildning syftar primärt till att ge dig ökade kunskaper om och förutsättningar för patient- och rättssäker tolkutövning i sammanhang då teckenspråkstolk/dövblindtolk används. Utgångspunkt tas i antagandet att tolkning handlar om samspel (dans på tre, eller fler) där tolken är en aktiv samspelspart men med en säregen position.

Övergripande mål

  • Att få en ökad förståelse för synen på språk, tolkning och tolkens roll och ansvar både i ett historiskt perspektiv och i ett nulägesperspektiv, dvs. det interaktionistiska perspektivet.
  • Att få en ökad förståelse för orsaker till dövhet, dövas förutsättningar för hälsa och på vilket sätt avvikelser i det teckenspråkliga uttrycket kan komma att utmana tolken i dess profession och patient- och rättssäkerheten.
  • Att specifikt få en ökad förståelse för komplexiteten vad gäller närvaro av tolk i utredningar, testningar och behandlingar inom psykiatrin. Detta för att lättare kunna förstå parallella processer med liknande behov så som inom övrig vård, skola, socialtjänst, myndigheter etc.
  • Att få en ökad förståelse för att tolkning är kognitivt och emotionellt utmanande och belysa tolkens sårbarhet i form av parallella processer samt risk för sekundärt trauma.
  • Att få en ökad förståelse för vikten av god allians och målöverensstämmelse mellan tolkar, samordning, ledning och tolkanvändare underlättar för tolkar i sin yrkesutövning.
  • Förstå på vilket sätt dessa kunskaper relaterar till dig i din profession.

Utbildningsledare

Lea Strandberg, leg. psykolog, leg. psykoterapeut
Karin Bäckgren, teckenspråks- och dövblindtolk, folkhögskollärare, beteendevetare, KBT-terapeut och organisationskonsult

Frågor?

Kontakta utbildningsansvarig Karin Bäckgren, se kontaktuppgift nedan.

Anmälan

Senast 11 augusti 2023 per mejl till Karin Bäckgren.

Kostnad: 3 500 kronor + moms

Utbildningsanasvarig: Karin Bäckgren

Utbildningsort: Distansutbildning. Sker digitalt via Zoom.

Antal platser: 25

Kurslängd: 4 tillfällen

Kurstid:

  • 13 september, kl. 08.30-11.00 (OBS! Startdatum ändrat)
  • 12 oktober, kl. 08.30-11.00
  • 9 november, kl. 08.30-11.00
  • 8 december, kl. 13.00-15.30

Kontakt

Hade du nytta av innehållet på denna sida?

Senast uppdaterad: den 6 februari 2023