Logo Fellingsbro folkhögskola

Organisation och mål

Fellingsbro folkhögskola har Region Örebro län som huvudman och är politiskt och religiöst obunden. Styrelse för skolan är Regional tillväxtnämnd. Ordförande för nämnden är Irén Lejegren. Skolan tillhör sedan 1 januari 2015 Förvaltningen för Regional utveckling och är där organiserad inom området Utbildning och arbetsmarknad.

Syfte och mål för Fellingsbro folkhögskola

Fellingsbro folkhögskolas verksamhet tar sin utgångspunkt i statens syften med folkbildningen och i vår huvudman Region Örebro läns verksamhetsplan för området Regional utveckling.

Statens syften med folkbildning är att:

- stärka och utveckla demokratin

- göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen

- utjämna utbildningsklyftor och höja utbildnings- och bildningsnivån i samhället

- bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

I verksamhetsplanen för Regional tillväxtnämnd 2019 ska Fellingsbro folkhögskola:

- bidra till att det livslånga lärandet stärks och att fler fullföljer och avslutar sin grundläggande utbildning.

- bidra till en bättre kompetensförsörjning där utbildningsutbudet och efterfrågan matchar varandra och bidrar till att branscher och arbetsgivare får tillgång till rätt kompetens.

Hållbar utveckling

Som en del av Region Örebro län har Fellingsbro folkhögskola uppdraget att bidra till arbetet för en hållbar utveckling.

Socialt hållbar utveckling innebär stabila sociala förhållanden med social rättvisa och kvinnors och mäns hälsa i centrum och inbegriper bland annat demokrati, etik, folkhälsa, sysselsättning, jämställdhet, integration, mångfald, barnkonventionen, HBT-frågor och delaktighet.

Ekologiskt hållbar utveckling avser en utveckling där vi förvaltar, nyttjar och skapar de natur- och kulturmiljöresurser som innebär en långsiktigt god livsmiljö och hälsa. Perspektivet innefattar till exempel kretslopp och effektiv användning av ändliga resurser, miljö, energi, avfall och restprodukter, matproduktion med flera frågor.

Ekonomiskt hållbar utveckling syftar till stabilitet, hållbarhet och mobilisering av samhällets ekonomiska potential. Ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten (Brundtlandkommissionens definition).