Logo Fellingsbro folkhögskola

Delaktighet och inflytande – men hur går det till?

Studeranderådet i Örebro blir utbildade i deltagardemokrati.

Folkhögskolan är en demokratiskt orienterad skolform. Du som kursdeltagare har möjlighet att vara med och påverka din studiesituation, utbildningens innehåll och dess former. Ledord som delaktighet och studerandeinflytande är viktiga faktorer att känna till och förhålla sig till. Men vad innebär det att ha rätt att vara delaktig och hur utnyttjar man sin möjlighet till inflytande?

Alla kursdeltagare blir per automatik medlemmar i studerandekåren. Därtill finns en organisation med olika råd – klassråd, studeranderåd och skolråd – varigenom den som är engagerad kan driva frågor. Läs mer om hur det deltagardemokratiska arbetet är organiserat på Fellingsbro folkhögskola

Utbildning i deltagardemokrati

Men det är delaktighet och inflytande är inget som sker av sig själv, utan det krävs först och främst ett engagemang och en vilja att påverka. Det krävs att man tar reda på information och att man aktivt deltar på de arenor där möjligheterna till påverkan finns. Sedan är det inte alldeles självklart att man vet hur det gå till på dessa arenor. Hur tas beslut, hur fungerar ett möte och vilket mandat har ett skolråd? För att underlätta för våra kursdeltagare att kunna vara med och påverka under sin studietid har skolan hållit två deltagardemokratiutbildningar, en för kursdeltagare i Fellingsbro samt en för kursdeltagare i Örebro. Ledningsgruppen är ny i sin sammansättning och rektor Torkel Freed tyckte att det var ett bra läge att erbjuda kursdeltagarna detta.

- Vi valde att satsa på detta nu dels eftersom det är en ny ledning och dels för att vi tycker detta är viktigt. Sedan vill vi också erbjuda deltagarna hjälp att komma gång med arbetet, flera har tidigare erfarenhet men inte alla.

Under utbildningen fick deltagarna en gedigen genomgång av skolans förhållningssätt gällande likabehandling, arbetsmiljö och studerandeinflytande. Man gick igenom de olika rådens sammansättning, syfte och deras förhållande till varandra. Vidare diskuterade man vad en ordförande och sekreterare har för roll i ett råd och hur man ska agera som sådan. Ledningsgruppen ville också i samband med utbildningen försöka beskriva hur de tänkt att det ska fungera men också få input från deltagarna.

En snabb utvärdering av utbildningen inne i Örebro visar att deltagarna uppskattade att kunna samla hela studeranderådet och lyssna till allas åsikter. De beskrev atmosfären som öppen och tillåtande. Rent faktamässigt uppskattades informationen om vad uppdraget som representant – ledamot, sekreterare och ordförande – består i, och vad det innebär att vara skydds- eller studerandeombud.

Isabelle Molnar gör sitt andra år som ordförande i studeranderådet i Örebro och hon tycker utbildningen behövs för att deltagarna ska inse varför det är viktigt och vad de förväntas göra som representanter. Isabelle har genom sitt ordförandeuppdrag erfarenhet av hur saker och ting fungerar men hon ser ändå nytta med utbildningen, även för egen del.

- Jag fick mer svart på vitt vad mina uppgifter egentligen innebär och vad det är jag ska göra. Det ger mig en klarare bild över vårt mål och syfte som jag då kan vägleda deltagarna i.