Logo Fellingsbro folkhögskola

Delaktighet – en mänsklig rättighet

På vårt evenemang Språk, kommunikation och funktionsvariation - Vad kan folkhögskolan bidra med? den 22 oktober på Fellingsbro folkhögskola i Örebro ville vi visa på varför delaktighet är så avgörande för människan. Man fick lyssna på föredrag och utmana sig själv i språkligt och kommunikativt sätt obekanta situationer.

Mänskliga rättigheter är universella, odelbara och okränkbara. Eller ska vara det i alla fall. Men genom en snabb omvärldsanalys kan ju var och en konstatera att så inte är fallet överallt i världen. Krig, förtryck, fattigdom och misär är tyvärr vardag för många människor globalt sett, vilket rimmar illa med vad som stadgas i de olika dokument som utgör de mänskliga rättigheterna. För de mänskliga rättigheterna spänner över en rad olika områden, bl.a. medborgerliga och politiska rättigheter, kvinnors rättigheter, barns rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och rättigheter för hbtq-personer. Sedan finns det en även en separat konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som antogs av FN 2006 och som Sverige ratificerade 2008.

Man kan säga att det främst var denna konvention som låg till grund när vi på Fellingsbro folkhögskola engagerade oss i Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning stadgar t.ex. rätten till stöd och hjälpmedel för att kunna vara delaktig i samhället, att du ska kunna få samma information i former som är tillgängliga för dig, rätten till nöjen, kultur, avkoppling, fritidsaktiviteter och sport. Det stadgas också att alla som behöver det ska kunna lära sig teckenspråk och att teckenspråket ska godkännas som ett språk som alla andra språk.

Läka ihop tillsammans

På vårt evenemang Språk, kommunikation och funktionsvariation – Vad kan folkhögskolan bidra med? ville vi visa på vikten av att se bortom funktionsvariationer och se hela människan. Vi lyssnade till Johns starka berättelse om hur hans liv förändrades iom. en förvärvad hjärnskada. John har gått igenom en lång rehabilitering och tackade särskilt Friskvårdskursen på Fellingsbro folkhögskola där han tidigare varit kursdeltagare.

- Det som betydde mest var att vi var flera personer med liknande problem som kunde läka ihop tillsammans.

Linda Eriksson föreläser om hur det är att leva med dövblindhet på Fellingsbro folkhögskola i Örebro.

Linda Eriksson, som tidigare undervisat på Fellingsbro folkhögskola, höll en föreläsning om dövblindhet. Hon benade ut begreppen och redogjorde för centrala kommunikationssätt när det gäller dövblindhet, så som taktilt teckenspråk och punktskrift. Linda berättade även om sina egna erfarenheter av att leva och fungera med dövblindhet. Alla föreläsningar teckenspråkstolkades och igår fick våra egna tolkelever uppdraget som en övning på vägen mot att bli fullfjädrade tolkar.

Språk, kommunikation och delaktighet

Efter föreläsningspasset hade vi dukat fram lite snacks på Torget och då passade vi på att visa en syntolkad film. Den som ville fick prova på att ”se” en episod ur filmen, först med ögonbindel och sedan utan. Antagligen skapade man sig en bild baserad på syntolkningen, och en annan när man fick se samma episod utan ögonbindel. Antagligen började man också reflektera över hur synskadade uppfattar film. Och kanske insåg man att en bra syntolkning möjliggör för två personer, varav en synskadad, att dela en och samma filmupplevelse. Samma delaktighetstanke återfanns i kvällens sista programpunkt. Man fick gå in i ett rum och ta del av en berättelse på teckenspråk. Det visade sig vara olika sagor framförda av kursdeltagarna på Allmän kurs teckenspråk, men det kan ju vara svårt att inse om man inte behärskar språket. Här hjälpte våra kursdeltagare på Teckenspråkskursen till med tecken för nyckelbegrepp i sagan för att leda åhörarna på rätt spår.

 

Kan man inte teckenspråk så hänger man naturligtvis föga bra med i en saga som berättas. Det var inte heller poängen. Vi ville visa på hur viktigt det är att kunna känna sig delaktig, i det här fallet språkligt. Förstår man inte språket eller kan man inte delta i kommunikationen på lika villkor, då uppstår ett utanförskap. Sedan hoppas vi naturligtvis att någon blev nyfiken på att lära sig mer om teckenspråk. Framför allt hoppas vi att alla som kom hade en trevlig eftermiddag hos oss!